Artikel 1: Toepasselijkheid.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte, overeenkomst en diensten tussen Cruon en Opdrachtgever.

 

Artikel 2: Uitvoering van de Overeenkomst

2.1 De verbintenis die Cruon aangaat is een inspanningsverplichting waarbij Cruon de specifieke eisen van vakmanschap die daarbij horen in acht zal nemen. Cruon zal de van overheidswege gestelde voorschriften naleven. Alle eisen die door Opdrachtgever aan de Diensten worden gesteld, moeten schriftelijk met Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Cruon het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door derden.

2.3 Sleutels die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Cruon ter beschikking zijn gesteld worden tot uiterlijk twee maanden na de beëindiging van de Overeenkomst door Cruon bewaard waarna deze uit veiligheidsoverwegingen worden vernietigd. Opdrachtgever dient de sleutels binnen de twee maanden af te halen.

 

Artikel 3: Tarieven

3.1 Opdrachtgever dient het overeengekomen tarief voor de overeengekomen Diensten volledig en tijdig te betalen. Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening.

3.2 De door Cruon gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, eventuele andere heffingen en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3 Ieder jaar kan Cruon zijn tarieven aanpassen conform de CBS index beveiliging.

 

Artikel 4: Facturering, betaling, termijnen, urenverantwoording

4.1 Opdrachtgever betaalt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Cruon aan te geven manier. Indien binnen de vermelde termijn niet is betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever dient verder alle redelijke kosten die Cruon maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder te vergoeden. Cruon zal bij verzuim tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening brengen, tenzij de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen hoger zijn.

4.2 Indien Opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, dan ontslaat dat Opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke betwisting is geen reden tot gehele of gedeeltelijke weigering van Opdrachtgever om de facturen van Cruon te voldoen.

4.3 Als facturen van Cruon niet tijdig zijn betaald heeft Cruon het recht haar werkzaamheden per direct op te schorten of te beëindigen. Als na sommatie, om binnen een redelijke termijn de factuur alsnog te betalen, deze afloop van de termijn niet is ontvangen, kan Cruon met behoud van alle rechten, tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst overgaan. Indien er sprake is van opschorting zullen de werkzaamheden worden hervat zodra Opdrachtgever volledig aan de verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 5: Duur en omvang van de overeenkomst

5.1 Partijen kunnen een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opdrachtgever die een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

5.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door Opdrachtgever of Cruon bij aangetekende brief is opgezegd. De opdrachtgever die een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, kan een overeenkomst voor bepaalde tijd die is verlengd of die een langere duur heeft dan 12 maanden, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

5.3 Partijen kunnen de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.

5.4 Cruon kan te allen tijde, met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand, de overeenkomst zonder opgave van reden en zonder dat dit enige schadevergoedingsplicht voor Cruon met zich brengt, door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 6: Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden die niet aan Cruon kunnen worden toegerekend, voorzien of onvoorzien, waardoor Cruon niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen daden van terrorisme, werkstakingen binnen de onderneming van Cruon, stakingen elders, voor zover Cruon daardoor in haar dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van Cruon aan hun verplichtingen maar ook extreme weer- en verkeersomstandigheden, een epidemie en pandemie.

6.2 In geval van overmacht mag Cruon zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden opschorten of de Overeenkomst per direct ontbinden, zonder dat er voor Cruon een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Cruon mag zich op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Cruon haar verbintenis had moeten nakomen.

6.3 Als Cruon bij het begin van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen mag zij het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en voldoet Opdrachtgever deze factuur alsof het een afzonderlijk contract betreft.

 

Artikel 7: Klachten

7.1 Opdrachtgever zal een klacht binnen 8 dagen na ontdekking van een gebrek, schriftelijk, gespecificeerd melden bij Cruon. Indien Cruon de klacht gegrond acht zal zij het gebrek herstellen. Als herstel niet mogelijk is zal Cruon in overleg met Opdrachtgever tot een adequate oplossing proberen te komen.

7.2 Klachten met betrekking tot een deel van de uitvoering van de Overeenkomst zijn geen reden zijn tot afkeuring van de gehele uitvoering van de Overeenkomst.

7.3 Opdrachtgever verleent alle medewerking aan Cruon tot afwikkeling van de klacht.

 

Artikel 8: Geheimhouding Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Het tussen de Partijen aangaan van de overeenkomst geldt in ieder geval als vertrouwelijk. Hierover wordt, zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, op geen enkele wijze gecommuniceerd.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Cruon is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van Cruon bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.

9.2 Cruon is niet aansprakelijk voor: bedrijfs- of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Schade die het directe of indirecte gevolg is van daden van terrorisme of kwaadwillige besmetting, of van overheidsmaatregelen die met de dreiging of de gevolgen van daden van terrorisme of kwaadwillige besmetting verband houden. Schade die bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming Burgerlijk Wetboek 6 artikel 198 – 202 zijn onverkort van toepassing. De gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. Voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringsfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt. Handelen of nalaten van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever tewerk zijn gesteld. Voor onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van het door Cruon opgeleverde werk c.q. de door haar geleverde zaken. Schade welke door personeel van Cruon is veroorzaakt terwijl zij onder leiding en/of toezicht van Opdrachtgever stonden waarmee Cruon feitelijk geen zeggenschap meer had over de gedragingen van dat Personeel.

9.3 Indien sleutels tijdens de Overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, zal Opdrachtgever binnen 48 uur zorgen voor vervanging van sloten en/of sleutelsystemen en nieuwe sleutels afgeven aan Cruon. Cruon is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat.

9.4 De aansprakelijkheid van Cruon is in alle gevallen beperkt tot maximaal de totaal met de overeenkomst gepaard gaande opdrachtsom per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, met een maximum van € 1.000.000,- per Opdrachtgever per jaar. Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat sleutels, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Cruon zijn toevertrouwd, door Cruon zijn kwijtgeraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500,- per gebeurtenis, met een maximum van € 10.000,- per Opdrachtgever per jaar.

9.5 Opdrachtgever vrijwaart Cruon van aanspraken van derden tegen Cruon inzake het verlies van of schade aan objecten, zaken of personen.

9.6 Opdrachtgever vrijwaart Cruon tegen alle vorderingen uit product- en milieuaansprakelijkheid en vorderingen welke voortvloeien uit de oneigenlijke inzet van medewerkers door Opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende schade.

 

Artikel 10 Integriteit. Alle medewerkers van Cruon hebben het Cruon Integriteitsprocotol ondertekend. Indien gewenst kan opdrachtgever een exemplaar krijgen